บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรง)

บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรง)

http://www.samrong-hosp.com

จากจุดกำเนิดเมื่อกว่า 30 ปีก่อน ถึงวันนี้ ด้วยสภาพสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป “โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์” เราได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวทันกับวิถีของโลก และสุขภาวะของประชาชนในสังคมตลอดช่วงเวลาอันยาวนานนี้เรา ได้ผ่านบททดสอบมากมาย และในทุกก้าวย่างได้มีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทักทายต่อการให้บริการของเรา แต่สิ่งที่เรายังคงให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรกเสมอ คือคุณค่าแห่งชีวิตของผู้ป่วยทุกคน....

แม้ปัจจุบันความเจ็บป่วยและโรคต่างๆ จะก่อให้เกิดความยุ่งยาก และซับซ้อนมากยิ่ง ขึ้นในการรักษา แต่ด้วยความมุ่งมั่นและการก้าวย่างตามปรัชญาแห่งวิชาชีพ ทำให้เราไม่เคยหยุดยั้งที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามจากโรคร้ายเหล่านี้ เพื่อรักษาและสร้างดุลยภาพของชีวิตผู้ป่วย เรามุ่งมั่นที่ จะกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ ด้วยการวางกรอบแห่งการปฎิบัติ พัฒนาและปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมและเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคและความเจ็บป่วยใน ปัจจุบัน ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเราสามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้อันเป็นความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่จะ ต้องพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการนอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับและทุกคนด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เราจึงมุ่งเน้นในการสร้างความสมดุลของชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับ

 

ดูแลให้มีสวัสดิการค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมพัฒนา และฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิต การทำงานที่ดีมีสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการและลูกค้า
 

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

3-Feb-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

7-Feb-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

10-Feb-46

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

11-Feb-46

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

12-Feb-46

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

20-Feb-46

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

21-Feb-46

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

24-Feb-46

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

28-Feb-46

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ