บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
Thanulux Public Company Limited

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

http://www.thanulux.com

วิสัยทัศน์ “ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า ” 

พันธกิจของบริษัท

1.มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย
2. มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ 
3. สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมผลตอบแทนที่ดี
4. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน
5. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์


ค่านิยมหลัก = SMART

S Synergy สร้างพลังร่วมกัน 
M Moral & Ethics ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
A Adherence to Quality ยึดมั่นในคุณภาพ 
R Responsibility for Social รับผิดชอบต่อสังคม 
T Think Creative & Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม


SLOGAN : มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ