สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
women's professional association Thailand

สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

http://www.womenpa.org

สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ก่อตั้งครั้งแรก ปีพ.ศ. 2517 โดยนางนวลจันทร์ เพียรธรรม ซึ่งหลังจากจบวิชาชีพพยาบาล ได้มีโอกาสเข้าเรียนบริหารธุรกิจที่เมือง Topika มลรัฐ kansas และได้รับแนวคิด การพัฒนาบุคลิกภาพ จาก Nancy Tagter Finishing Course ซึ่งเป็นสตรีที่มีบุคลิกภาพโดดเด่น สร้างความประทับใจอย่างยิ่ง จึงกลับมาก่อตั้งชมรมส่งเสริมบุคลิกสตรี และได้จัดให้มีการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสตรี ติดต่อกันโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคม อาทิ คุณหญิง มล.นวลผ่อง เสนาณรงค์,  ศาสตราจารย์ คุณหญิง เต็มสิริ บุญยสิงห์,ศาสตราจารย์ คุณหญิง จินตนา ยศสุนทร,  ท่านผู้หญิง สุมาลี จาติกวนิช, รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ,ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงเปลี่ยนจากชมรม เป็น “สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี” ในปี 2519

สัญลักษณ์สมาคม 
คันฉ่อง แปลว่า กระจก นำมาเป็นสัญญลักษณ์ของสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี เพื่อเป็นกระจกส่อง พิจารณาบุคลิกของตัวเอง ทั้งกาย วาจา ใจ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น