โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรร์ (อุบลฯ)
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรร์ (อุบลฯ)

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรร์ (อุบลฯ)

http://www.50pansa.go.th/

โรงพยาบาลสมรรถนะสูง ทันสมัย เป็นเลิศทางการแพทย์ในการอุปัฏฐากสงฆ์และบริการประชาชนด้วยพลังเครือข่ายทีเข้มแข็ง (Smart Excellent and Alliance's Strength)