บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
TRC Construction Public Company Limited

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

http://www.trc-con.com/index.php/th/

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อให้บริการด้านงานรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมให้กับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษัทฯ ได้ขยายฐานเงินทุน และการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 23 เมษายน 2556 ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  และตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มาอยู่ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง