บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด
Sahakol Engineer Co., Ltd.

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด

http://www.sahakol.com

กลุ่มบริษัทสหกล โดยบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา มาตั้งแต่ปี 2513 เพื่อรองรับการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคทั่วประเทศตามนโยบายการพัฒนาประเทศในขณะนั้น โดยมีกลุ่มครอบครัวศิริสรรพ์เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ต่อมาในปี 2526 บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัดได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมา ขุด-ขนดิน โครงการที่ 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหินแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างปี 2526 ถึง 2533 และได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ดำเนินการต่อในโครงการที่ 2 ระหว่างปี 2533 ถึง 2541โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 3,544 ล้านบาท และ 9,865 ล้านบาท ตามลำดับ

หลังจากนั้น บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 เพื่อเป็นบริษัทหลักในการทำธุรกิจด้านการให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนงานงานเหมือง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโยธา โดยได้รับงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการทำเหมือง เช่น ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจรทั้งหมดของกลุ่มบริษัทสหกล ได้ดำเนินการโดยบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหิน ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่ง กฟผ.เป็นผู้ว่าจ้าง ในโครงการ 7 ระหว่างปี 2551 ถึง 2563 และโครงการ 7/1 ระหว่างปี 2554 ถึง 2558 โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 21,906 ล้านบาท และ 5,273 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทฯ รับเหมาช่วงกิจการร่วมค้า ตั้งแต่ปี 2555 โดยแบ่งงานที่เหลือในโครงการ 7 และโครงการ 7/1 ระหว่างบริษัทฯ และผู้ร่วมค้าในมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างบริษัทฯ และกิจการร่วมค้า ITD-SQ สำหรับโครงการ 7 มีมูลค่า 4,221 ล้านบาท เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ และสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างบริษัทฯ และกิจการร่วมค้า SQ-ITD สำหรับโครงการ 7/1 มีมูลค่า 1,190 ล้านบาท เริ่มต้นตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ