บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
SNN LEASING Co.,Ltd.

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด

http://snnleasing.com

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
 
          ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ.2544 ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุพจน์ วณิชไพสิฐ เป็นประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ ตันทรรศนีย์ และนายชูเกียรติ รุ่งคณาวุฒิ เป็นคณะกรรมการ  นายพีระ วณิชไพสิฐ และ นางประภัสสร ตันทรรศนีย์ เป็นที่ปรึกษากรรมการ บริหารงานภายใต้สโลแกนที่ว่า "เงินแสน! คุณหาได้ในวันเดียว" เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ รถไถฯลฯ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่คนท้องถิ่นโดยเฉพาะด้วยบริการที่ให้ความรวดเร็ว และเป็นกันเองกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด  รวมทั้งความน่าเชื่อถือของบริษัททำให้ บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด ได้การยอมรับอย่างกว้างขวาง จนได้รับการยอมรับว่าเป็น “สถาบันการเงิน เพื่อ คนท้องถิ่น” 
                                   

          ปัจจุบันบริษัทมีการขยายเขตพื้นที่ในการให้บริการ ครอบคลุมเขตภาคเหนือตอนล่าง และในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทพร้อมขยายพื้นที่ให้บริการไปยังทั่วเขตภูมิภาคของประเทศไทยด้วยทุนกว่า 100 ล้านบาท จึงเป็นหลักประกันถึง ความมั่นคงของบริษัทให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 
วิสัยทัศน์
 
บริการด้านการเงินที่ดีเลิศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
พนักงานมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
 
พันธกิจ
 
บริการด้านการเงินที่หลากหลาย มีสาขาครอบคลุมเขตพื้นที่ทั่วภาคเหนือ คืนกำไรสู่สังคม
 
วัฒนธรรมขององค์กร
 
"ดี"...เพราะเรามี 5 วิถี DNA SNN
"ดี"1...วิถี แห่งมิตรไมตรีที่ดี และ สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องที่ดี ต่อพวกเราชาว DNA SNN ด้วยกัน
"ดี"2...วิถี แห่งสุขภาพทางกาย และ ทางจิตใจที่ดี ของพวกเราชาว DNA SNN
"ดี"3...วิถี แห่งทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และต่อวิชาชีพของตนเองและต่อชาว DNA SNN ด้วยกัน
"ดี"4...วิถี แห่งมาตรฐาน การปฎิบัติหน้าที่ ที่ดี และ มาตรฐาน ผลงานที่ดีต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และต่อองค์กรของเรา
"ดี"5... วิถี แห่ง สายสัมพันธ์ ที่ดี ต่อสังคมท้องถิ่น และต่อลูกค้าผู้มีพระคุณของเรา