บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

http://www.tpipolene.co.th

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ
ด้านต่าง ๆ เกิดจากการสนับสนุนของทุกส่วนงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร และความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ
ชั้น เป็นความภาคภูมิใจที่สำคัญ ทำให้เราก้าวเดินต่อไปในการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพของ”ทีพีไอ โพลีน”
อย่างไม่หยุดยั้ง
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

15-Jun-51

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ