บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
Holistic Medical Centre

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

http://www.holistic-medical.com

Holistic Medical Centre (Holistic) คือศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการในการดูแล บำบัด รวมทั้งป้องกันโรคด้วยการแพทย์แบบองค์รวม (Holistic Medical Approach) ที่คำนึงถึงสภาวะทางร่างกายทุกระบบ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเจาะลึกลงถึงสาเหตุของโรค ตรวจวิเคราะห์ปัญหาในทุกๆระบบพร้อมกัน ไม่ใช่เพียงแต่รักษาอาการของโรค ซึ่งเป็นการดูแลที่ปลายเหตุ การผสมผสานดังกล่าวแตกต่างจากการบำบัดทั่วไปโดยสิ้นเชิงที่มุ่งเน้นในการดูแลเฉพาะโรคเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ Holistic นำวิธีการและเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการประเมินความแปรปรวน เพื่อบอกสภาพร่างกายโดยรวมก่อนแสดงอาการของโรค เพื่อให้ทีมแพทย์สามารถทำการบำบัดดูแลได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

11-Aug-54

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

12-Aug-54

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

13-Aug-54

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

14-Aug-54

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ