บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Internet Thailand Public Company Limited

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.inet.co.th

INET IDC เป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ทั้งที่เป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) และเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network) มีบริการในรูปแบบต่างๆ

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

25-Aug-53

หลักสูตร Workshop on Media Response