บริษัท เพนเนอร์-แมดิสัน จำกัด
Penner –Madison & Company Limited

บริษัท เพนเนอร์-แมดิสัน จำกัด

http://www.penner-madison.com

บริษัท เพนเนอร์-แมดิสัน จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้บริการคำปรึกษาด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มบริษัทลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

Penner –Madison & Company Limited

16-Feb-47

หลักสูตร Workshop on Media Response