Ideal Forum Co., Ltd.
Ideal Forum Co., Ltd.

Ideal Forum Co., Ltd.

http://www.idf-asian.com

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

 Ideal Forum Co., Ltd.

8-Nov-56

หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 

 Ideal Forum Co., Ltd.

28-Feb-57

หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 

 Ideal Forum Co., Ltd.

13-Mar-57

หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 

 Ideal Forum Co., Ltd.

30-May-57

หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS)