บริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)

บริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)

http://www.ifct.co.th

           ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) เดิม (บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547) ได้เข้าเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation-NEC) กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการสร้างผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ให้เกิดขึ้น การช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เดิมที่มีศักยภาพให้สามารถประกอบธุรกิจและอยู่รอดได้ โดยธนาคารดำเนิน โครงการในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นหลักสูตร “ การเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจ SMEs ” และติดตามให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2545 ปี 2546 และในปี 2547 นี้เป็นปีที่ 3 แห่งการดำเนินโครงการ ธนาคารได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว 30 รุ่น ใน 28
 
          จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5,563 คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 2,659 คน โดยเหตุผลสำคัญที่ธนาคารพิจารณาเข้าเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการกับกรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม นั้น เพื่อเน้นย้ำถึงนโยบายของธนาคารที่จะดำเนินงานในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่จะยัง คงบทบาทในเชิงของการพัฒนา ดังที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) ได้เคยปฏิบัติในรูปแบบของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา และเพื่อสานต่อกิจกรรมสำคัญที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) ได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการสร้างผู้ประกอบการใหม่และการพัฒนาผู้ประกอบการเดิมทั้งในภาคการ ผลิต การค้าและบริการ ให้สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้แข่งขันได้ในภาวะ เศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงเช่นในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถฟื้นตัวและมี ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงานและพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดี และมี ศักยภาพให้สร้างโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเอง ด้วยการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อ ผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ หรือให้มีการขยายกิจการ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงาน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจในช่วงก่อตั้ง กิจการ (2 ปีแรก) ทั้งในภาคการผลิต การค้า และบริการให้สามารถอยู่รอดได้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจให้มีความพร้อมเพื่อการขยายงาน เพื่อ เตรียมความพร้อมให้แก่ “ ทายาทธุรกิจ” ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงาน และสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน บัณฑิตใหม่ ทายาทธุรกิจ และ ผู้ประกอบการ ทั้งในภาคการผลิต การค้าและบริการที่จัดตั้งธุรกิจในระยะ 1-2 ปี คุณสมบัติ : กลุ่มเป้าหมายข้างต้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีระดับการศึกษาไม่ต่ำ กว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และเป็นผู้มีศักยภาพที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)

20-Apr-47

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ