บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods PCL.

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

http://www.cpfworldwide.com

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ซีพีเอฟ”) เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

13-Jul-54

หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

14-Jul-54

หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

24-Aug-54

หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

26-Oct-54

หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์