บริษัท ซีพีเอฟเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
CPF Training Center

บริษัท ซีพีเอฟเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด

http://www.cpftc.cpf.co.th/CPFStaffOnly

บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

    สามารถผลักดันการให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ การให้คำปรึกษาด้านฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคที่ใช้ในการพัฒนาผู้นำของซีพีเอฟให้อยู่ในระดับมาตรฐานโลก และพนักงานทุกระดับมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งใน และต่างประเทศ โดยซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตามระบบบริหารคุณภาพระดับสากลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานจนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS) ภายใต้ Accredited Bodies ของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองหน่วยประเมินครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวางทั่วโลก และซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ได้ประกาศใช้ระบบดังกล่าวอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมา 

    ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานในด้านเดียวกันนี้ในส่วนของการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.ป.) ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา การที่ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2008 นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการการฝึกอบรม ให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านต่าง ๆ ของซีพีเอฟ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเน้นการเป็นครัวของโลก หรือ Kitchen of the world./
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด

17-Oct-57

หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด

28-Feb-58

หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด

13-Mar-58

หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์