บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CP ALL CO., Ltd.

บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

http://www.cpall.co.th

7-Eleven เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านอิ่มสะดวก ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถให้บริการลูกค้า 9 ล้านคนต่อวัน โดยมีสาขาครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ กว่า 8,000 สาขา (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2557) ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาบริหารกิจการที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำและแก้ปัญหาต่าง ๆ 

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสทางการลงทุน โดยเพิ่มโมเดลการลงทุนร้านเซเว่นฯ ที่ให้บริการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus) ร้านสุขภาพและความงาม ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ สินค้าสุขภาพและเครื่องสำอาง

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

21-Jul-47

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ