บริษัท ซีดีจี จำกัด
CDG Group

บริษัท ซีดีจี จำกัด

http://www.cdg.co.th

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบการทำงานทั่ว ๆ ไป และระบบการทำงานแบบเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานพิเศษของลูกค้า ไปตลอดจนให้บริการฝึกอบรม ถ่ายทอดวิธีการและขั้นตอนการใช้งานให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าเพื่อสามารถพร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

CDG Group

26-Mar-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

28-May-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

7-Jun-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

14-Sep-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

25-Sep-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

25-Apr-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

13-May-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

29-May-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

22-Jul-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

11-Aug-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

28-Aug-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

18-Sep-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

29-Apr-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

12-Jun-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

22-Jul-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

26-May-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

29-Jun-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

CDG Group

22-Jul-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ