กองรายได้กรุงเทพมหานคร
Finance Department BMA

กองรายได้กรุงเทพมหานคร

http://www.fdbma.net/index.php?m=institute2

• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับรายได้ทุกชนิด 
• จัดทำงบประมาณการรายรับประจำปีของกรุงเทพมหานคร 
• เก็บและรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับรายได้ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร 
• วางหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดเก็บรายได้ ประเภทต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
• ควบคุมตรวจสอบเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ให้จัดเก็บรายได้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
• จัดทำโครงการเพิ่มรายได้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
• พิจารณา ปรับปรุงแก้ไขยกร่างกฎหมาย ข้อ บัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
• ติดตาม เร่งรัด ภาษีอากรที่ค้างชำระ การขอปลด ขอลด ค่าภาษี การอุทธรณ์ภาษี 
• ติดตามการผ่อนชำระภาษี การยึดและการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ค้างชำระค่าภาษี
• ดูแลรักษา และจัดหาผลประโยชน์จากการใช้ที่สาธารณะ ท่าเทียบเรือ ทรัพย์สินของ กรุงเทพมหานคร และรับชำระค่าเช่าทรัพย์สิน 
• เร่งรัดและติดตามค่าเช่า จัดสถานที่สาธารณะเพื่อบริการที่ จอดยานยนต์และเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
• ติดตามผลการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งหน่วยงานอื่นมีหน้าที่จัดเก็บและนำส่งกรุงเทพมหานคร 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
กองรายได้กรุงเทพมหานคร 14-มี.ค.-57 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ