สมาคมนักประชาสัมพันธ์
Thailand Public Relations Association

สมาคมนักประชาสัมพันธ์

http://www.prthailand.com

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ - สื่อสารองค์กร นักการตลาด นักโฆษณา นักสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ผู้บริหารสื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล กิจการโทรคมนาคม รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมวิชาชีพสาขาดังกล่าวทั้งในระดับบริหารและผู้ร่วมอาชีพได้ร่วมพัฒนาการแนวคิดหลักให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางสังคม เทคโนโลยี พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสร้างเป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยทั้งด้านการสื่อสาร ภาพลักษณ์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สมาคมนักประชาสัมพันธ์ 30-เม.ย.-50 นักประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารในภาวะวิกฤติ