สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
The Nurses' Association of Thailand

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

http://www.thainurse.org

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มีชื่อเมื่อแรกก่อตั้งว่า “สมาคมนางพยาบาลแห่งกรุงสยาม” ซึ่งบ่งบอกว่าในขณะนั้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศมีเฉพาะสตรีเท่านั้น สมาคมนางพยาบาลแห่งกรุงสยาม แม้จะได้รับการปรับเปลี่ยนชื่อตามชื่อประเทศซึ่งเปลี่ยนจากประเทศสยามเป็นประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมิได้จำกัดผู้เข้าเรียนพยาบาลเป็นเฉพาะสตรีเท่านั้น คำว่า “นางพยาบาล” จึงเหลือเพียง “พยาบาล” อย่างไรก็ดี “สมาคมนางพยาบาลแห่งกรุงสยาม” ได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาคมสตรีแห่งแรกที่ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศนี้ คือได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2470
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 28-ต.ค.-52 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 28-มี.ค.-52 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ