สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ
Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ

http://www.mfa.go.th/dvifa/th/home

ในปี 2549 สถาบันการต่างประเทศได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระบรม วงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ อดีตเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ มาเป็นชื่อหน่วยงาน มีชื่อและสถานะอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2550 ว่า “สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ” สืบสานและต่อยอดภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรการทูตและการต่างประเทศของไทยและต่างประเทศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการท่านแรก ได้แก่ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
                  อนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2557 เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ถ่ายโอนภารกิจ บุคลากรและงบประมาณของสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์กลับมายังสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และใช้ชื่อเดิมว่าศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ 14-ก.ย.-56 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ 26-ธ.ค.-56 หลักสูตร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรแบบมืออาชีพ