กาชาดจังหวัดสงขลา
The Provincial Red Cross Chapter of Songkhla

กาชาดจังหวัดสงขลา

http://www.redcross-sk.or.th

เมื่อมีการจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามขึ้น โดยพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง และมีการประชุมกรรมการิณีสภา ขึ้นในครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) คณะกรรมการสมัยนั้นได้เล็งเห็น ความสำคัญของการให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปยังหัวเมืองต่างๆด้วย            
           สภาอุณาโลมแดงได้พยายามดำเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ    การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ    ผู้ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ   ชั้น  วรรณะ  ภาษา ลัทธิศาสนาและอุดมการณ์ทางการเมือง การดำเนินการในระยะแรกม ีเฉพาะในหัวเมืองใหญ่ๆ มีการรับสมัครสมาชิกสภากาชาดเท่าที่หลักฐานปรากฎมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2461 และได้ดำเนินการตลอดมา โดยมีวัตถุประสงค์เก็บเงินบำรุงเพื่อใช้จ่ายในกิจการ ของสภากาชาดตามเขตหัวเมือง    จนกระทั่งปี พ.ศ. 2480 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สภานายิกาสภากาชาดสยาม ในสมัยนั้น ทรงพระดำริว่า บัดนี้เป็นการ สมควรที่จะเปิดโอกาสให้ท้องที่ต่างๆ มีส่วนได้ดำริดำเนินการกาชาดเองด้วย เพื่อให้เหมาะแก่ ความต้องการแห่งท้องที่ยิ่งขึ้น
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
กาชาดจังหวัดสงขลา 18-มี.ค.-54 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ