การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

https://www.pea.co.th

สำหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทาง ราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้น ในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้น เพื่อจำหน่ายไฟฟ้า ให้แก่ประชาชน เป็นแห่งแรก เมื่อปี2473 จากนั้น มาไฟฟ้าจึงได้แพร่หลาย ไปสู่หัวเมืองต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ก็มีเอกชน ขอสัมปทาน จัดตั้ง การไฟฟ้าขึ้นหลายแห่ง ต่อมาในปี2477 มีการปรับปรุงแผนกไฟฟ้า เป็นกองไฟฟ้า สังกัดกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น กองไฟฟ้าภูมิภาค
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7-ก.ค.-53 หลักสูตร บุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสังคม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 19-ต.ค.-53 หลักสูตร บุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสังคม