บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
Strategic Business Development Center

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

http://www.sbdc.co.th

Strategic Center ตั้งขึ้นในปี 2542 กว่า 10 ปีที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมและพัฒนาแก่องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือและกลยุทธ์การบริหารจัดการสมัยใหม่ ทั้งด้านการพัฒนาคนและพัฒนาระบบงาน จากประสบการณ์บริการด้านการฝึกอบรมของทางศูนย์ฯ กว่า 100,000 คนในแต่ละปี ทำให้ทีมงานของเราได้สะสมความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในความต้องการด้านการเรียนรู้ของคนและองค์กรหลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้น เราพยายามอย่างยิ่งในการสรรหาและสร้างองค์ความรู้ หลักสูตรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลาจนเรากลายเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในเชิงธุรกิจของท่าน
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

12-Mar-48

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

29-Apr-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

9-May-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

28-Aug-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

2-Jun-54

หลักสูตร บุคลิกภาพที่ประทับใจ และฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตก