โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี

http://www.ra.mahidol.ac.th/

โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งในระดับภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐ ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 มีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ มีอาคารรวม 28 อาคาร เริ่มเปิดดำเนินการรักษาคนไข้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 หน้าที่หลักของโรงพยาบาล คือ การปฏิบัติงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 1,367 คน คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการ แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ตามการเสนอแนะของคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้บังคับบัญชา ซึ่งกำหนดนโนบายและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
โรงพยาบาลรามาธิบดี 17-ก.พ.-48 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 18-ก.พ.-48 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 10-มี.ค.-48 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 11-มี.ค.-48 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 14-มี.ค.-48 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 15-มี.ค.-48 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 16-มี.ค.-48 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 17-มี.ค.-48 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 21-มี.ค.-48 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 22-มี.ค.-48 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 16-ม.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 18-ม.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 5-มี.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชากุมาร 24-พ.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 20-มิ.ย.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ  (ปฐมนิเทศหมอใหม่)
โรงพยาบาลรามาธิบดี 21-มิ.ย.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ (ปฐมนิเทศหมอใหม่)
โรงพยาบาลรามาธิบดี 10-ม.ค.-50 หลักสูตร ทีมงานกับการทำงานอย่างมีความสุข (Team Building )
โรงพยาบาลรามาธิบดี 17-ม.ค.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชากุมาร 25-ก.พ.-50 หลักสูตร ทีมงานกับการทำงานอย่างมีความสุข (Team Building )
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชากุมาร 19-พ.ค.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 25-มิ.ย.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ  (ปฐมนิเทศหมอใหม่)
โรงพยาบาลรามาธิบดี 29-มิ.ย.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ (ปฐมนิเทศหมอใหม่)
โรงพยาบาลรามาธิบดี 19-พ.ค.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ