บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด  (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Airports of Thailand PLC.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

http://www.airportthai.co.th

กิจการของ ทอท.เจริญรุดหน้าจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือ การแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 โดยใช้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และยังคงเรียกชื่อย่อว่า ทอท.เช่นเดิม ส่วนภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า Airports of Thailand Public Company Limited เรียกโดยย่อว่า  AOT

ในปี พ.ศ.2483  กองทัพอากาศได้จัดตั้งกองการบินพลเรือนขึ้นเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการบิน ระหว่างประเทศ และอีก 8 ปีต่อมาก็ได้ยกฐานะจากกองเป็นกรม และได้ปรับปรุงสนามบินดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานสากลเรียกว่า  "ท่าอากาศยานดอนเมือง” ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า " ท่าอากาศยานกรุงเทพ ” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2498 ต่อมา รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยกำหนดให้จัดตั้งการท่าอากาศยานขึ้นเรียกว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports Authority of Thailand ย่อว่า AATโดยมีพนักงาน ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522  จึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนา ทอท.


 

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด  (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

25-Aug-54

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด  (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

26-Aug-54

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1-Mar-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2-Mar-55

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

12-Mar-55

หลักสูตร  งามใบหน้า  วาจาไพเราะ  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

13-Mar-55

หลักสูตร  งามใบหน้า  วาจาไพเราะ  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

14-Mar-55

หลักสูตร  งามใบหน้า  วาจาไพเราะ  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

15-Mar-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

16-Mar-55

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

19-Mar-55

หลักสูตร  งามใบหน้า  วาจาไพเราะ  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20-Mar-55

หลักสูตร  งามใบหน้า  วาจาไพเราะ  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

27-Mar-55

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18-Jun-55

หลักสูตร Workshop on Media Response  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

19-Jun-55

หลักสูตร Workshop on Media Response