สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
Management system Certification Institude (Thailand)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

http://www.masci.or.th

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 สรอ. มีฐานะเป็นสถาบันอิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลในระหว่างปี 2542-2544 สรอ. มีระบบการบริหารงานแบบเอกชนในรูปของคณะกรรมการสถาบัน และคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการดำเนินการให้การรับรองของ สรอ. จึงมีความเป็นกลางและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานตามหลักเกณฑ์สากล ISO/IEC 17021 และ ISO/IEC Guide65

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ

31-Mar-46

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ

24-Apr-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ