บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
Dow Chemical Thailand LTD.

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด

http://www.dow.com/thailand/

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Herbert H.Dow ได้ก่อต้ัง บริษัท ดาว เคมิคอล ข้ึนท่ีรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ด้วยปณิธานท่ีมุ่งมั่นในการนําวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สําคัญครอบคลุมตั้งแต่น้ําดื่ม อาหาร ยารักษาโรค สีทาอาคาร บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย เพื่อยกระดับวิถีชีวิตของมนุษยชาติให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ดาว เคมิคอล มีโรงงานผลิตรวมทั้งสิ้น 150 แห่ง ใน 35 ประเทศ มีพนักงานกว่า 40,000 คนทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์จํานวน 3,300 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน 136 ประเทศทั่วโลก โดยในปี 2551 ที่ผ่านมา ดาว เคมิคอล มียอดขายสูงถึง 58,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และ ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนท่ีผ่านมา ดาว เคมิคอล ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด

8-Jul-57

 การสื่อสารสำหรับปราการด่านหน้าของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด

17-Dec-57

หลักสูตร บุคลิกภาพที่ประทับใจ และฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตก