กรมโยธาธิการและผังเมือง
Department of Public Works and Town & Country Planning

กรมโยธาธิการและผังเมือง

http://www.dpt.go.th

กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง 26-มี.ค.-56 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ