กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
Department of Special Investigation

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

http://www.dsi.go.th

สืบเนื่องจากสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการก่ออาชญากรรม ซึ่งพัฒนาจากการใช้ความรุนแรง เป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของตน มีอิทธิพลและเครืองข่ายองค์กร โยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี จึงต้องมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นโดยอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อย่อว่า “DSI” ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ พัฒนารูป แบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบราชการ ทำให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 29-ก.ย.-53 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 4-ต.ค.-53 หลักสูตร เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 6-ต.ค.-53 หลักสูตร การแถลงข่าวอย่างมืออาชีพ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 11-ต.ค.-53 ฝึกการให้สัมภาษณ์สื่ออย่างมืออาชีพ