กรมการบินพลเรือน
DCA Department of Civil Aviation, Thailand

กรมการบินพลเรือน

https://www.aviation.go.th

กรมการบินพลเรือน เดิมชื่อ กรมการบินพาณิชย์ หรือ กรมการขนส่งทางอากาศ (อังกฤษ: Department of Civil Aviation) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรือนของประเทศ พัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ อุตสาหกรรมการบินและการบินพลเรือน กำหนดมาตรฐาน กำกับ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินการด้านการบินพลเรือน ร่วมมือและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศในด้านการบิน พลเรือน และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ เนื่องจากกรมดูแลเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์และพลเรือนเท่านั้น ไม่ได้ควบคุมการบินของทหารและตำรวจ
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
กรมการบินพลเรือน 2-ส.ค.-54 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
กรมการบินพลเรือน 2-ส.ค.-54 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ