กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

http://www2.moc.go.th/ewt_news.php?nid=940

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีวิสัยทัศน์ "มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย" โดยมีพันธกิจในการบริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้ มีการให้บริการข้อมูลของกรม
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ 30-มี.ค.-54 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ 31-มี.ค.-54 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ 18-เม.ย.-54 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ 19-เม.ย.-54 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ 2-พ.ค.-54 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ 3-พ.ค.-54 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ 28-พ.ค.-54 หลักสูตร บุคลิกภาพที่ประทับใจ และฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ 20-ก.ค.-54 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ 30-ก.ค.-54 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ