สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
Office of Election Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

http://www.ect.go.th/th/

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีวาระดำรงตำแหน่ง 7 ปี และ ดำรงตำแหน่งได้เพียงครั้งเดียวโดยจะ ประกอบไปด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน และกรรมการการเลือกตั้ง 4 คน จะต้องเป็นผู้ซึ่งมี ความเป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและ เที่ยงธรรม
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 22-ส.ค.-56 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ