สำนักงานธนานุเคราะห์
Office of the Government Pawnshop

สำนักงานธนานุเคราะห์

http://www.pawn.co.th

สำนักงานะนานุเคราะห์ควบคุมและบริหารงานโดยคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ มีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 11 คน โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นรองประธานกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการให้แต่งตั้งจากกรรมการ
    คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์มีอำนาจและหน้าที่ในการวางนโยบายควบคุมดูแลโดยทั่วไปกำหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสำนักงานธนานุเคราะห์
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สำนักงานธนานุเคราะห์ 26-ม.ค.-56 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ