สำนักเลขานายกรัฐมนตรี
Secretariat of the Prime Minister

สำนักเลขานายกรัฐมนตรี

http://www.cabinet.thaigov.go.th

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สำนักเลขานายกรัฐมนตรี 7-ก.ย.-55 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ