สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
Department of Deputy BMA

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

http://www.bangkok.go.th

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่
การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การสอบคัดเลือก การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีถือจ่าย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การรับรองบัตรเหรียญราชการชายแดน การรับรองบัตรพิทักษ์เสรีชน การออกจากราชการ การลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งงานภายในส่วนราชการเป็นฝ่ายต่างๆ
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 28-ต.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 7-ธ.ค.-49 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 23-ธ.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 26-ม.ค.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 17-ก.พ.-50 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 24-มี.ค.-50 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 8-พ.ค.-50 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 16-มิ.ย.-50 หลักสูตร การปฐมนิเทศมัคคุเทศก์น้อย
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 23-มิ.ย.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 1-ก.ย.-50 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 28-ก.พ.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ