บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://www.bangkokinsurance.com

    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ พนักงาน 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน 
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด  หลักสูตรที่จัดอบรม
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2-ส.ค.-45 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3-ส.ค.-45 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5-ส.ค.-45 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4-ส.ค.-45 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7-ส.ค.-45 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 8-ส.ค.-45 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 9-ส.ค.-45 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 9-ก.ค.-54 หลักสูตร เผชิญสื่ออย่างไร...มีแต่ได้กับได้