ธนาคารธนชาติ
Thanachart Bank

ธนาคารธนชาติ

http://www.thanachartbank.co.th

วิสัย ทัศน์และพันธกิจ วิสัยทัศน์ การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการจากความร่วมมือ ของทุกบริษัทภายในกลุ่ม และสามารถตอบสนองทุกความต้องการทางการเงิน
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

25-Dec-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

14-Aug-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ