โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
Assumption Samutprakarn School, ACSP

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

http://www.acsp.ac.th

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เดิมชื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เป็นสถาบันการศึกษาลำดับที่ 13 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เปิดทำการสอนวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2522 โดยนายวิชัย มาลีนนท์  ประธานกรรมการบริษัท เทพารักษ์ที่ดิน จำกัด ได้บริจาคที่ดินจำนวน 14 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา พร้อมเงิน จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการก่อตั้ง “โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง” ขึ้น โดยตั้งชื่อตามตำบลสำโรงเหนือในขณะนั้น

เริ่มแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ห้องเรียน มีครู 15 คน นักเรียน 371 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2533 กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรงจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2546

ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 12.5 ตารางวา เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหลักสูตร Modern Language Program (MLP) และหลักสูตร English Program (EP) รวม 88 ห้องเรียน โดยมีภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและเป็นผู้อำนวยการ ภายใต้การดูแลของภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทยคนปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ 24-ต.ค.-48 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ