สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
National Institute of Development Administration

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

http://www.nida.ac.th/th/

เป็น สถาบัน การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้นจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานฝึกอบรม และงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA 1-พ.ค.-55 หลักสูตร บุคลิกภาพที่ประทับใจ และฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตก