มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.tu.ac.th

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง" (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง มหาดไทย ในขณะนั้น) โดยเล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขณะนั้นมีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ.2475 ประเทศชาติ มีความจำเป็นต้องมีบุคคล ที่มีความรู้ ทางกฎหมาย การปกครอง  และสังคม   มารับใช้ประเทศชาติโดยด่วน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย วิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-ม.ค.-49 หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6-มี.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26-พ.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27-มิ.ย.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13-ก.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15-ส.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30-ส.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 31-ส.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27-ก.ย.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15-พ.ย.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธารรมศาสตร์ 2-ธ.ค.-50 หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16-ก.พ.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13-ธ.ค.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3-ก.ย.-56 หลักสูตร บุคลิกภาพที่ประทับใจ และฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตก