มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.mahidol.ac.th/th/

มหาวิทยาลัยมีอายุยาวนานมากกว่า 100 ปี มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยกว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น เริ่มที่โรงศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทยากร โรงเรียนราชแพทยาลัย โดยเป็นคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วจึงสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2512 จึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล มีส่วนงาน หน่วยงาน และกลุ่มภารกิจในสังกัด1 ประกอบด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , สำนักงานอธิการบดี , วิทยาเขตกาญจนบุรี, บัณฑิตวิทยาลัย , หอสมุดและคลังความรู้ , คณะ 16 คณะ , สถาบัน 7 สถาบัน, วิทยาลัย 6 วิทยาลัย ศูนย์ 10 ศูนย์ , กองงานในสำนักงานอธิการบดี 12 กองงานและโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 2 โครงการ นอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีก 17 แห่งและ สถาบันร่วม 1 แห่ง 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยมหิดล 5-ม.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 24-มี.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล 3-เม.ย.-50 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 29-เม.ย.-51 หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน  
มหาวิทยาลัยมหิดล 13-มิ.ย.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 22-ส.ค.-51 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 12-ก.พ.-52 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการฝึกรับประทานอาหารตะวันตก
มหาวิทยาลัยมหิดล 9-ก.ย.-53 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 12-ต.ค.-53 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 5-ส.ค.-57 หลักสูตร  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์