บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
Chevron Corporation (Thailand)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

http://www.chevron.com

วิถีทางของเชฟรอนอธิบายถึงความเป็นมาของบริษัท ประเภทของธุรกิจ ปรัชญาในการดำเนินงาน และเป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จในอนาคต ซึ่งจะสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันให้กับพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้ที่เราต้องติดต่อเกี่ยวข้องด้วย
 

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

2-Nov-48

หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

3-Nov-48

หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

5-Nov-48

หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

6-Nov-48

หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

7-Nov-48

หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

8-Nov-48

หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

17-Oct-50

หลักสูตร การบริหาร การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

18-Oct-50

หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

19-Oct-50

หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

30-Jan-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการฝึกรับประทานอาหารตะวันตก

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

22-Sep-52

หลักสูตร Workshop การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

25-Sep-52

หลักสูตร Workshop การดูแลญาติในภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

28-Oct-53

หลักสูตร การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

29-Oct-53

หลักสูตร การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

25-Feb-55

หลักสูตร วัจนะและอวัจนะภาษา มูลเหตุของการเสริมสร้างหรือทำร้ายองค์กร

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

26-Feb-55

หลักสูตร วัจนะและอวัจนะภาษา มูลเหตุของการเสริมสร้างหรือทำร้ายองค์กร

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

27-Sep-56

หลักสูตร การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ