ฟูจิ ซีร๊อกซ์ ประเทศไทย จำกัด
Fuji Xerox (Thailand) Co.,Ltd.

ฟูจิ ซีร๊อกซ์ ประเทศไทย จำกัด

http://www.fujixerox.co.th/th/

ฟูจิ ซีร็อกซ์ บริษัทในเครือ และพนักงานทุกคน มีแนวคิดร่วมกันคือ “การสร้างองค์กร จากการนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมให้สังคมก้าวหน้า ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ถือประโยชน์ร่วม และการสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม”คืออีกหนึ่งหลักปฏิบัติขององค์กร ในขณะเดียวกัน องค์กรก็พร้อมสนับสนุนให้พนักงาน“ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัว”