บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จำกัด
Chia Tai Group

บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จำกัด

http://www.chiataigroup.com/Home.aspx

เจียไต๋ เชื่อว่า อาหารจะมีคุณภาพได้ต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่ดี และนี่คือความมุ่งมั่นของทุกกลุ่มธุรกิจของเจียไต๋ ที่มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาวงการเกษตรกรรมของประเทศ คิดค้นและถ่ายทอดนวัตกรรม สรรสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดอาหารคุณภาพของโลก

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เจียไต๋ จำกัด 

8-Oct-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด

9-Oct-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เจียไต๋โปรดิ๊วซ์ จำกัด

10-Oct-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด

7-Jun-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ชนม์เจริญฟาร์ม จำกัด

21-Jun-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท อโกรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด

28-Jun-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด

5-Jul-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด

29-Jul-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เจียไต๋ จำกัด

7-Aug-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด

25-Aug-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เจียไต๋โปรดิ๊วซ์ จำกัด

26-Aug-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท   เจียไต๋ จำกัด

25-Jun-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด

25-Jun-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เจียไต๋โปรดิ๊วซ์ จำกัด

25-Jun-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ชนม์เจริญฟาร์ม จำกัด

25-Jun-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท อโกรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด

25-Jun-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด

25-Jun-55

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ