บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SRI Consultant Co.,Ltd.

บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

http://gridthailand.com

บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีธุรกิจหลักในการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์กร โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยกับศูนย์ข้อมูล กระทรวงการคลัง

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เอสอาร์ไอ คอรซัลแตนท์ จำกัด

25-Aug-48

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์