บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด
Thai Consultant and Public Relation

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด

http://www.tpconsult.co.th/index1.php

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด 

          ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2544 เพื่อดำเนินงานรับปรึกษา วางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ งานมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม โดยเน้นให้บริการปรึกษาด้านต่าง ๆ อาทิเช่น

1. การประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดตัวองค์กรหรือเปิดตัวสินค้า

2. การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องและครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด (ตามกรอบของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

3. วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโครงการ/เจ้าของโครงการกับภาคประชาชน

4. วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการดำเนินงาน/โครงการขององค์กรนั้น ๆ เป็นต้น 
 

 ปัจจุบัน บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น ได้ขยายสายงานธุรกิจ เพื่อรองรับ ความต้องการของลูกค้าในอนาคต โดยให้บริการ ต่าง ๆ ได้แก่

   - งานด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสำรวจ/การ

ทำวิจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

   - งานด้านการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร และงานด้าน CSR รวมทั้งงานด้านการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร

   - งานด้านการก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง

       จากประสบการณ์การทำงานที่มากกว่า 10 ปี บริษัทจึงพร้อมให้คำปรึกษา และบริการตามขอบข่ายที่นำเสนอไว้ ผ่านผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือสำนักงานต่างๆ ที่ทันสมัยสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด

21-Sep-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ