สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
Public Relations Society of Thailand

สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

http://www.prstthailand.com/en/

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เกิดเมื่อเดือนกันยายน 2507 จากการรวมตัวของนักศึกษาผู้สำเร็จการอบรมจากโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่1-6 จำนวนเกือบ 300 คน โดยมีอาจารย์สะอาด  ตัณศุภผล ผู้อำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ท่านแรกเป็นที่ปรึกษา และให้การสนับสนุนและมีคณะผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่ พันเอกสงัด ยินดี นายแพทย์สำราญ วังศพ่าห์ คุณปลั่ง มีจุล คุณมยุรา สว่างวรรณ พันตำรวจเอกวิบูลย์ พันเจริญ เป็นต้น จุดมุ่งหมายสำคัญ คือเพื่อให้เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการศึกษาอบรมและการประกอบวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์รวมน้ำใจ รวมพลังความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาการประชาสัมพันธ์ และเป็น ศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่าและผู้สนใจงานประชาสัมพันธ์ เนื่องจากในสมัยนั้น ยังไม่มีการเปิดสอนวิชาการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาใด

                  สมาคมฯ ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2508 ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งสมาคมฯ โดยใช้อาคารโรงเรียนการประชาสัมพันธ์เป็นที่ทำการชั่วคราว และพันเอกสงัด  ยินดี  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนแรก   ต่อมา ปี2515  สมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร  เป็นนายกรัฐมนตรี และพลเอกกฤช ปุณณกันต์ เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้อนุมัติให้สมาคมฯ ใช้ที่ดินจำนวน 1.3 ไร่ ของกรมประชาสัมพันธ์บริเวณริมคลองประปา ถนนพระรามที่6 เป็นที่ก่อสร้างอาคารถาวรของสมาคมฯ และอนุมัติเงินรายได้ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 500,000 บาท เป็นทุนในการก่อสร้าง รวมกับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและหน่วยงานต่างๆ อีก 430,000 บาท การก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที 15 กุมภาพันธ์ 2517 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในราชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารทำการสมาคมฯ

                   ต่อมา สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชนะนันทน์  เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐบาลขอแลกเปลี่ยนที่ดินของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ซอย อารีย์สัมพันธ์กับที่ดินของกองทัพภาคที่ 1 เพื่อใช้ที่ดิน ของกรมประชาสัมพันธ์ก่อสร้างที่ทำการกระทรวงการคลังและให้กรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ที่ดินของกองทัพภาคที่ 1 เป็นที่ก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

                    เดือนตุลาคม 2522 กระทรวงการคลังแจ้งให้สมาคมฯย้ายออกไปที่ดินจากของกระทรวงฯ สมาคมฯได้วิ่งเต้นชี้แจงเพื่อให้คงอาคารไว้แต่ไม่สำเร็จ จนกระทั่งปลายปี 2530 สมาคมฯ จึงต้องรื้ออาคารและย้ายไปอยู่ที่ตึกแถวของกรมธนารักษ์บริเวณหน้าสวนรื่นฤดี แขวงวชิระ เขตดุสิต แต่สถานที่ดังกล่าวไม่สะดวกจึงมาขอหารือกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งคุณสมพงษ์  วิสุทธิแพทย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในขณะนั้นได้อนุญาตให้สมาคมฯ ใช้อาคารเดิมบางส่วนของสถาบันการประชาสัมพันธ์เป็นที่ทำการของสมาคมฯ จึงได้ย้ายมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 จนถึงปัจจุบัน และมีพิธีเปิดป้ายที่ทำการใหม่ของสมาคมฯ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นประธานในพิธี

                    สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งมา 46 ปี มีนายกสมาคม 13 คน มีกรรมการบริหารมาแล้ว 37 ชุด มีสมาชิกซึ่งประกอบด้วยศิษย์เก่าผู้สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์ และสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่ง เป็นบุคลากรที่อยู่ในตำแหน่งงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวม 2,142 คน

                    ผลงานของสมาคมฯ ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาการประกอบวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ” ต่อเนื่องมาถึง 38 รุ่น เป็นการอบรมให้บุคลากรภาคเอกชน ในขณะที่สถาบันการประชาสัมพันธ์อบรมให้บุคลากรภาครัฐเท่านั้น นอกจากนี้ผลงานสำคัญ คือการมอบรางวัล กิตติคุณสัมพันธ์ ”สังข์เงิน” ให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่า 20 ปี และการมอบรางวัล “สุริยศศิธร” แก่องค์กรที่ผลิต ปฏิทินประจำปีดีเด่น ซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่า 30 ปีแล้วอันเป็นการธำรงมาตรฐานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ ด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของบุคคล และองค์กร ให้ได้รับความเชื่อถือศรัทธา นอกจากนี้ สมาคมฯยังได้ดำเนินงานสาธารณกุศลต่างๆ ให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการประสานสัมพันธ์กับสมาชิก ด้วยการจัดทำจุลสารรายสามเดือน “เสียงสังข์” ส่งให้สมาชิกเป็นประจำและได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกด้วยเครือข่าย Social Network เพิ่มขึ้นอีก

                    ปัจจุบัน สมาคมฯภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่ 37 ยังคงมุ่งมั่นสืบสานเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง โดยได้พัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  ให้เป็น มิติใหม่ของสมาคมฯ เพื่อการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ และตอบสนองความต้องการของสมาชิกสมาคมฯ และผู้รับบริการโดยทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ.

                                                                                                                                                                                         ดร.ภัทรียา สุมะโน : เรียบเรียง