คณะผู้บริหาร
ม.ล.อัจฉราพร สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ทีมงานของอิมเมจพูล ทุ่มเทการทำงานให้ลูกค้า เสมือนว่าเราเป็นส่วนหนึ่ง ของบริษัทลูกค้าด้วย ดังนั้นเราจึงกล้าที่จะปฏิเสธลูกค้า ที่จัดฝึกอบรม เพียงเพื่อให้ครบตาม KPI ที่ตั้งไว้ โดยไม่เห็นคุณค่า ของการฝึกอบรม อย่างแท้จริง

 • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการสื่อสารมวลชน
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาประชาสัมพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 2
 • พ.ศ. 2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2535 - 2550 ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2534 รองผู้จัดการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด
 • พ.ศ. 2532 ผู้จัดการแผนกกิจการภายในประเทศ สำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด
 • พ.ศ. 2519 – 2531 หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด
 • พ.ศ. 2519 เจ้าหน้าที่ภาษาไทย บริษัท IMPRESS PUBLIC RELATIONS
 • พ.ศ. 2519 ประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน

ที่ปรึกษาภาครัฐบาล

 • ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


กรรมการสมาคมในปัจจุบัน

 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์


กรรมการสมาคม (ในอดีต)

 • กรรมการสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
 • กรรมการชมรมประชาสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ
 • ประธานวิชาการประชาสัมพันธ์ สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาฯ
 • อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
 • กรรมการประชาสัมพันธ์และหารายได้โครงการลดเอดส์จากแม่ลูก ในพระอุปถัมภ์ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ

ผู้บรรยายพิเศษ

 • Crisis Communication
 • การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • เทคนิคและกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์
 • เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ
 • การสื่อสารเพื่อการบริการ
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหาร
 • บุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการ
 • เทคนิคการต้อนรับดูงาน

ประวัติการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 

 • เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ กรณี เครื่องบินของบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ประสบอุบัติเหตุที่รังสิต, พังงา และอ่าวปอ
 • เป็นผู้บุกเบิกการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวิชาชีพด้าน การประชาสัมพันธ์
 • มีผลงานวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การใช้สื่อมวลชน ในภาวะวิกฤติ”
 • เป็นผู้บุกเบิกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ร่วมกับฝ่ายบริหารจนเป็นที่ยอมรับว่า เป็นหน่วยงานที่สามารถใช้วิชาชีพด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ ในงบประมาณที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้หนึ่งที่รณรงค์ให้นักประชาสัมพันธ์คำนึงถึงความเป็นคนไทยนึกรักความเป็นไทย รวมทั้งการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
 • ประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมภาพพจน์ของหน่วยงาน โดยใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
 • ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐบาล ฯลฯ
 • พ.ศ. 2553 Culture for Value
 • พ.ศ. 2552 Talent Management
 • พ.ศ. 2546 People in Action
 • พ.ศ. 2540 Mini MBA
 • พ.ศ. 2540 Intensive Business Profession Programme
 • พ.ศ. 2539 Customer Service In Action
 • พ.ศ. 2539 Integrated Marketing Communication
 • พ.ศ. 2538 Laboratory Training (Self-Awareness Training)
 • พ.ศ. 2537 Public Affair ที่วอชิงตัน ดี. ซี.
 • พ.ศ. 2536 Cross – Cultural Management
 • พ.ศ. 2535 Functional Management In Airline Operation
 • พ.ศ. 2534 Managerial Counseling
 • พ.ศ. 2533 The Impressive Personality
 • พ.ศ. 2533 Skills in Winning Customers Course
 • พ.ศ. 2532 Supervision Techniques
 • พ.ศ. 2532 Computer Project Management Seminar
 • พ.ศ. 2531 Intensive Business Profession Programme
 • พ.ศ. 2539 Orientation I
 • พ.ศ. 2523 Middle Management Seminar
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สาขาการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 60 ปี
ม.ล.อัจฉราพร สุขสวัสดิ์
สกล สุชาตวุฒิ
กรรมการบริหาร

ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพแตกต่างกันไป การฝึกอบรม จะเป็นสิ่งที่ทำให้ บุคลากรของท่าน มีความแตกต่างจากองค์กรอื่น ความจริงใจ และไม่ตกยุคของวิทยากรเท่านั้น ที่จะช่วยให้องค์กรของลูกค้า ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพได้ ดังนั้นวิทยากรที่นี่ เราพร้อมที่ไขว่คว้าหาความรู้ ที่ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อมอบให้ลูกค้าตลอดเวลา

 • ปริญญาตรี วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท M.A. (English for Careers) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
 • ผู้บรรยายพิเศษแก่องค์กรต่างๆในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการบริการ การสร้างแรงจูงใจ ทัศนคติ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และ การเห็นคุณค่าในตนเอง
 • ACG CL (Advanced Communicator Gold & Competent Leader)
 • Area Governor T3 2008-2009 for Toastmasters International, District 80
 • Division T Governor 2010-2011 for Toastmasters International, District 80

 

อดีต

 • พ.ศ. 2512 - 2513    การพลังงานแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2513 - 2514    บริษัทสากลสถาปัตย์จำกัด
 • พ.ศ. 2515 - 2551    บริษัทการบินไทยจำกัด

- ผู้ฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกระดับ
- ผู้ตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร
- ผู้จัดการกองพัฒนาการฝึกอบรมฯ

 

 • ต.ค. 2539 Intensive Business Profession Program (Mini MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ก.ค. 2541 Intensive Professional Management (IPMP) NIDA
 • มี.ค. 2547 Modern Business Strategies Program มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2539 บ.ช. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2544 จ.ม. จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2549 จ.ช. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
สกล สุชาตวุฒิ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว