IMAGE POOL คือใคร

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2524 เป็นคณะบุคคล และจดทะเบียนเป็นบริษัท พ.ศ. 2536
ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท
สถานภาพ : เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
ที่ตั้ง : 142/1 ถนนเลี่ยงเมือง ท่าทราย เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 
จุดเด่นของ IMAGE POOL

เน้นผลงานหลังการอบรมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง
วิทยากรเน้นเนื้อหาที่หนักแน่น แต่ผู้เรียนสนุกสนาน

มีแต่ Image pool เท่านั้นที่กล้าปฏิเสธลูกค้า ถ้าลูกค้าไม่ได้เอาจริงเอาจัง กับการลงทุนอบรม
วิทยากรของ Imagepool มุ่งมั่นกับ ประสิทธิผล ประหนึ่งว่าเราเป็นหุ้นส่วน ของความสำเร็จของท่าน

เรานำเครื่องมือ ที่ทันสมัยที่จำเป็น สำหรับบางหลักสูตร เข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
เมื่อเทียบคุณภาพการอบรมวินาทีต่อวินาที ผู้เรียนจะรับรู้ได้ถึง คุณค่าที่วิทยากรของเรา ตั้งใจมอบให้

Image pool เน้นการสร้างกิจกรรม ให้ผู้เรียนยอมรับ และปรับพฤติกรรม ด้วยตนเองอย่างเต็มใจ
ความสุขของ Imagepool ไม่ได้อยู่ที่เราได้งานจากท่าน ความสุขของเราเกิดขึ้น เมื่อท่านได้รับคำชื่นชม จากลูกค้าที่มาใช้บริการ

Image pool จะนำข้อเสนอแนะ จากลูกค้ามาปรับปรุง เพื่อให้ได้งานที่ดีกว่าเสมอ
ที่ผ่านมา ผลการประเมินการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจะได้คะแนนสูงกว่า 90% เสมอ

ความพร้อมทางกายภาพเพื่อรองรับการฝึกอบรม

มีอุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว ครบครัน มีสตูดิโอเป็นของตนเอง ขนาดถ่ายภาพรถยนต์ได้ สามารถรองรับการ สร้างสรรค์การจำลอง สถานการณ์ในภาวะวิกฤต เพื่อการฝึกภาคปฏิบัติ สำหรับหลักสูตร เชิงปฏิบัติการทุกหลักสูตร

เราชำนาญด้านไหน

1. CRISIS COMMUNICATION
1.1 การซ้อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATION DRILL)
1.2 การเขียนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ทั้งแผนแม่บท (MASTER PLAN) และแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN)
1.3 การอบรม เชิงปฏิบัติการ CRISIS COMMUNICATION - RISK COMMUNICATION (การสื่อสารในภาวะอ่อนไหว) หลักสูตรที่สหรัฐอเมริกา ให้ความสำคัญ อย่างยิ่ง เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคน หากบุคลากร ไม่ตระหนักในเรื่องนี้ อาจทำให้เกิด ปัญหากลายเป็น ภาวะวิกฤติได้
- MEDIA RESPONSE เหมาะสำหรับผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ ในการให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชนโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ
- การรับโทรศัพท์และการต้อนรับในภาวะวิกฤติ เหมาะสำหรับบุคลากร ที่ต้องเผชิญหน้า กับผู้เสียหาย ญาติ สื่อมวลชน เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
- เทคนิคการรับมือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคน หลักสูตรนี้ ควรให้บุคลากร ได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้องค์กร สามารถระดมบุคลากร เข้ามาเป็นทีมงาน ได้ในทันที
- การถ่ายภาพเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ เหมาะสำหรับ บุคลากรที่อาจจะได้รับมอบหมาย ให้ถ่ายภาพ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ในการเก็บภาพ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งในเชิงคดีความ หลักฐาน และสำหรับการเผยแพร่ เหตุการณ์ให้เป็น แง่บวกให้ได้ - การรับโทรศัพท์และการต้อนรับในภาวะวิกฤติ เหมาะสำหรับบุคลากร ที่ต้องเผชิญหน้า กับผู้เสียหาย ญาติสื่อมวลชน เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
- เทคนิคการรับมือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคน หลักสูตรนี้ ควรให้บุคลากร ได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้องค์กร สามารถระดมบุคลากร เข้ามาเป็นทีมงาน ได้ในทันที
- การถ่ายภาพเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ เหมาะสำหรับ บุคลากรที่อาจจะได้รับมอบหมาย ให้ถ่ายภาพ เพื่อให้บุคลากรได้มี ความรู้ ในการเก็บภาพ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งในเชิงคดีความ หลักฐาน และสำหรับการเผยแพร่ เหตุการณ์ให้เป็น แง่บวกให้ได้

 

2. หลักสูตรทั่วไป
- บุคลิกภาพที่ประทับใจ (สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่) หลักสูตรที่ได้รับการยืนยัน ว่าเนื้อหานำไปใช้ได้ ทั้งการปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวัน
- การบริการอย่างมืออาชีพ หลักสูตรเชิงปฏิบัติ การที่สามารถทำให้ผู้ฟัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ ด้วยความเต็มใจ
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ที่ทำให้ผู้ฟังคิดก่อนจะสื่อสารเสมอ
- การจัดการให้ผู้ร้องเรียนได้รับความพึงพอใจ หลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่จะทำให้ผู้ร้องเรียนเกิดความสบายใจ
- เทคนิคการให้การต้อนรับดูงาน หลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่จะทำให้ผู้มาดูงานได้รับความประทับใจกลับไป

ความแตกต่างการเขียนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติของ IMAGE POOL

- การเขียนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติทั้งแผนแม่บท(MASTER PLAN)และแผนปฏิบัติการ(ACTION PLAN)
- เป็นแผน ที่ปฏิบัติได้จริง
- ผู้เขียนแผน เป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ และผ่านบทเรียน จากเหตุการณ์จริง ที่มีความเสียหายถึงชีวิต จำนวนมาก ไม่น้อยกว่า 4 เหตุการณ์ ทำให้เข้าใจสถานการณ์ และประยุกต์กับแผนได้ดีกว่า
- แผนที่เขียนขึ้นจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงกับองค์กรและสถานการณ์นั้นๆ เท่านั้น ไม่มีลักษณะเป็น Template ที่ลูกค้าทุกคนจะได้รับแผนแบบเดียวกัน

ปัญหาขององค์กรในประเทศไทย

องค์กรในประเทศไทยมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการเตรียมการรับมือ
มากเท่าที่ควรเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติ (CRISIS)
องค์กรมักจะให้ความสำคัญเฉพาะการจัดการในภาวะวิกฤติ (CRISIS MANAGEMENT) การจัดการเพื่อให้เหตุการณ์สงบเรียบร้อย
- เป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญมาก
- บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นสม่ำเสมอ
- มีการเตรียมพร้อมทั้ง ระบบ /แผน /การเตรียมการ
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATION)
- ทุกหน่วยงาน ให้ความสำคัญน้อยที่สุด
- แต่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้มากที่สุด

ทำไมต้องเลือก IMAGE POOL

IMAGE POOL คือ กุญแจสำคัญ ที่จะทำให้องค์กรท่านสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
IMAGE POOL คือทีมที่สามรถทำให้บุคลากรท่านแก้ปัญหาให้อย่างแท้จริง
IMAGE POOL คือ การรวมตัวของทีมผู้มีประสบการณ์ตรง จากเหตุการณ์จริงที่มีความเสียหายถึงชีวิต จำนวนมากไม่น้อยกว่า 4 เหตุการณ์
IMAGE POOL คือ ทีมที่สามารถสร้างสรรค์ความหลากหลาย ของสถานการณ์จำลองให้ผู้เรียนเผชิญ เหตุการณ์ได้เสมือนจริง ชวนติดตาม และได้แง่มุมที่สร้างสรรค์ของการแก้ปัญหา
IMAGE POOL คือ ทีมงานที่ทุ่มเท มีความเอาใจใส่และมุ่งมั่น ให้กับลูกค้านำสิ่งที่ฝึกปฏิบัติไปใช้ได้จริง
IMAGE POOL มีสตูดิโอขนาดใหญ่ที่สามารถจำลอง และสร้างสรรค์ข่าวให้ผู้รับการอบรมคล้อยตาม ได้เสมือนเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆ

 
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว